Na této stránce Vám poradíme,jak postupovat v případě,že Vám hrozí  ,,bitva o dítě,,  a nechcete opakovat chyby,kterých se dopouští drtivá většina otců neznalých soudních tahanic.
 
                                                        
Pokud se chová Vaše dítě k Vám nevhodně a jeho matka Vám navíc znepříjemňuje život zvyšováním výživného,
tak si prostudujte tento velmi rozumný právní rozbor této situace -
nevhodne. 
Naše sdružení je zastáncem a propagátorem střídavé,případně společné výchovy dětí po rozvodu,neboť jen takto je zajištěn rovnoprávný přístup obou rodičů k výchově dětí po rozvodu rodičů.
Střídavá péče spočívá v tom,že dítě je v pravidelných a stejně dlouhých intervalech střídavě v péči otce a matky.Mnozí odpůrci namítají,že dítě potřebuje stabilní prostředí ke svému rozvoji,ale to je alibismus,neboť
stabilního v životě není téměř nic - např.dítě jezdí na školy v přírodě,na tábory,k prarodičům,na výlety,mění se zařízení bytu,mění se učitelé ve škole,atd..  V zásadě jde o to,jak se dítěti ony změny podají - pokud
se mu bude neustále připomínat,že je to k jeho škodě ( a takto je to dítěti,co se týče střídavé péče,předkládáno ), tak to tak bude vnímat,i když praxe z jiných zemí hovoří o opaku - viz.Statistiky.   Takovouto 
manipulací se vytváří onen tzv.svobodný názor dítěte a naše soudy se alibisticky schovávají za tyto ,,svobodné názory,, . Z praxe je známo,že takový postup vede pouze k jedinému - dítě je manipulováno do role 
toho,kdo má rozhodnout o své vlastní výchově,což je v přímém rozporu nejen se zdravým rozumem,ale i s fakty a názory mnohých psychologů, viz. Odborná literatura.
Střídavou péčí dítě získá jednu z nejdůležitějších jistot -  po rozvodu rodičů neztratí ani jednoho!
Společná péče je totéž,co střídavá,jen rozvedení rodiče žijí ve společné domácnosti.
Střídavou ( společnou ) výchovou je také bráněno vytváření a zneužívání tzv.svobodného názoru dětí proti jednomu z rodičů, především otci, a vydírání ze strany matek,které otci často kladou nesmyslné požadavky,
když chce své děti též vychovávat ( Syndrom zavrženého rodiče ) - viz. Syndrom.
 
Pro doplnění informací si přečtěte toto : o Výživném a výchově dětí -  petit    
                                                                 o Psychologických posudcích - psychoposudky
 
Postup,jak se vyhnout zásadním problémům:
 
Při jakémkoliv jednání vždy trvejte na základní věci - co kdokoliv řekne,je třeba nechat zapsat do protokolu o jednání a kopii si vždy vyžádejte! Zde platí - Co je psáno,to je dáno. 
Pokud se Vám v jakémkoliv rozsudku cokoliv nelíbí,ODVOLEJTE SE! Pokud možno nikdy nejednejte s nikým ( se sociálními pracovnicemi zvláště ) osobně - vždy jen písemně ! 
 
Pokud se rozvádíte,je třeba ihned soudu písemně navrhnout svoji představu o výchově dětí - my doporučujeme Střídavou,popř.Společnou výchovu dětí,jen si musíte ujasnit,jak dlouhé období mají být děti u Vás 

a naopak - viz. navrhy.    Je též velmi vhodné podat o příslušného soudu ( Okresní soud ) Návrh na předběžné opatření o výchově dětí - viz. navrhy.  ( Návrh na předběžné opatření musí soud projednat do 1měsíce. )

Vždy požadujte,aby v rozsudku o styku se svými dětmi byli konkrétní dny,kdy máte právo se svými dětmi být - nikdy tam nesmí být uvedeno tzv.Na dohodu! Takto stanovený styk s dětmi ( na dohodu ) totiž velmi často matky nedodržují právě s poukazem na to,že jste se nedohodly a tímto své děti ani neuvidíte,
nemluvě o výchově. Tímto předejdete velmi častému a hojně zneužívanému jevu - velmi laxní přístup soudů při projednávání opatrovnických věcí má za následek to,že otec po rozvodu,pokud nemá v ruce pravomocný rozsudek s konkrétními dny o styku se svými dětmi,tak se tohoto domáhá mnohdy roky bezvýsledně! 

Jestliže máte v ruce pravomocný rozsudek,pak ho musíte dodržovat ( což předpokládám děláte - proč by jste ho vyžadoval ) a pokud se stane,že matka vašich dětí ho nedodržuje,tak okamžitě vyžadujte jeho plnění!  Po každém
nezdařeném styku s dítětem podejte doporučeně soudu,který rozsudek vydal,
Návrh na výkon soudního rozhodnutí - viz.navrhy.   Je také velmi vhodné zároveň s tímto poslat doporučeně Sociálnímu odboru,který dělá Vašemu dítěti opatrovníka,Stížnost na jednání matky nezl. - viz navrhy.  (( Oba tyto návrhy postupně číslujte.))       

Pokud matka dítěte onen rozsudek stále nedodržuje,podejte u Policie trestní oznámení na matku nezl. pro Maření výkonu úředního rozhodnutí - to můžete podat kdekoliv na Policii,nemusí to být v místě bydliště matky,i když Vás o tom policisté možná budou přesvědčovat. Zároveň s tímto trestním oznámením podejte doporučeně na příslušný Městský ( Obecní ) úřad,kde má matka nezl. trvalé bydliště,Návrh na uložení výchovných opatření matce nezl. - viz.navrhy.
( Možná se bude příslušný úřad zdráhat vydat rozhodnutí,ale to musí a Vy ho vymáhejte,protože je v tomto kompetentní a Vy se případně můžete proti tomuto rozhodnutí odvolat.) Pokud matka nezl. stále nedodržuje rozsudek o Styku s nezl. a příslušný Okresní soud stále nic pro plnění rozsudku nedělá,stěžujte si na nečinnost soudce(kyně) u předsedy téhož soudu (pokud je onen soudce předseda soudu,stěžujte si na něj u Krajského soudu,kam onen Okresní soud spadá ).
Také pište stížnosti na jednotlivé soudce k příslušnému státnímu zástupci a
 je vhodné napsat i na  
Vrchní státní zastupitelství
                                       Nám.hrdinů 1300
                                       Praha 4     14065
a také na    Ministerstvo spravedlnosti
                   Odbor organizace a dohledu
                   Vyšehradská 16
                   Praha 2   12810
Můžete také na příslušné soudce podat Podnět k podání návrhu na kárné řízení,kde uvedete všechny důvody,podle kterých soudce nejedná dle přísahy -
,
,Slibuji na svou čest a svědomí,že se budu řídit právním řádem České republiky,že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle,nestranně a spravedlivě. ,,
Vážený pan ......................
ministr spravedlnosti
Vyšehradská 16
Praha 2    12810
Je více než pravděpodobné,že všechny státní instituce se budou alibisticky vymlouvat na tzv.svobodný názor dítěte - v tom případě je odkažte na Zákon o rodině 91/1998,kde v §35 stojí : ,,Dítě je povinno své rodiče ctít a 
respektovat.,, a především je seznamte s nálezem Ústavního soudu III.ÚS 125/98,kde je mimo jiné řečeno : ,,Vývody ústavní stížnosti,pokud odkazují právo otce na styk s jeho nezletilými dětmi na okolnosti,zda se nezletilí s otcem stýkat chtějí,jsou založeny na očividně mylném předpokladu,... ,, .
Samozřejmě je též vhodné ony instituce seznámit se Zdravým rozumem,ale obáváme se,že mnohdy státní úřednice a úředníci neví,o čem je řeč.

V případě,že soud stále nevymáhá rozsudek ( a možnosti jsou - od pokut po odebrání dítěte ),stěžujte si u Evropského soudu pro lidská práva - viz. Štrasburk.  ( nápověda a vysvětlení - viz.Note a Notice ) .

 

Postup podle Ombudsmana - ( ombudsman  )   a můžete ombudsmanovi připomenout jeho vlastní závěry učiněné v jistém případu,které jsou všeobecné a platí vždy - pomozte.   
Pokud si budete u Ombudsmana stěžovat na postup úřadů,tak to dělejte KAŽDÝ rok,i když je činnost,či nečinnost,úřadů stále stejná!!!  
On ten Ombudsman prý nemůže řešit případy starší jednoho roku.Tak se nenechte ukolébat a stěžujte si!! 

 
Také je velmi vhodné stěžovat si u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ( RRTV ) na různé pořady zejména v televizi,kdy jsou lidem předkládány velmi často marxisticko-feministické názory jako jediná pravda.Lidé
zodpovědní za tyto pořady totiž velmi často ,,zapomínají,, na to,že jsou také jiné názory,které by se prezentovali v různých debatách.
 
U našich soudů je možné se domáhat určitého odškodnění i když chování a jednání některých občanů nelze jednoznačně označit za protiprávní - odpovednost.
 
 
Stále bojujte,odvolávejte se proti všemu, s čím nesouhlasíte a konejte vždy s rozvahou,klidem a věcně !!!
 
 
Reagujte na všechny články,rozhovory,vyjádření,apod.,které se týkají této problematiky.Bombardujte je svými zážitky a zkušenostmi,protože ti,kteří o tom nejvíce píší a mluví,obvykle neví co mluví,anebo úmyslně
zamlčují celou pravdu a také se připomínejte se svými zážitky a návrhy  poslancům a senátorům!
 
 
A rada na závěr - od počátku všech problémů si zapisujte ( či nahrávejte ) vše co nejpodrobněji,co se děje ve
vašem případě. Např.kde a kdy přesně jste se sešel se svojí bývalou manželkou a co tam kdo říkal ( zda tam 
byl u toho nějaký svědek,známí,... );co přesně říká Vaše dítě a jak reaguje na různé situace;zda Vám někdo
telefonoval a co říkal;co přesně děláte a kdy;....   Toto zapisování se musí samozřejmě týkat Vašeho případu!
A věřte,je to mnohdy velmi dobrá pomůcka,protože mnohdy druhá strana lže a překrucuje fakta,nemluvě o
tom,že můžete být i křivě nařčen z trestného činu?!         Vše si pečlivě archivujte a když už to nebude pro
Váš případ přínosné,tak se to bude hodit pro Vaše dítě,až dospěje - ukážete mu,co jste vše vykonal a že to
bylo vše trochu jinak,než tvrdí druhá strana.